طغرالجرد(ده- دهستان -بخش)

تا قبل از بخش شدن طغرالجرد در بهمن ماه ١٣٨٣ این دهستان جزء شهرستان زرند بود٠ دهستانی با روستاها و آبادیها و محدوده ای مشخص که اینک به بررسی آن می پردازیم٠

 در لغتنامه دهخدا آمده است، طغرالجرد:

"نام یکی از 8 دهستان بخش زرند شهرستان کرمان . محدود است از شمال به دهستان کوهبنان ، از خاور به دهستان دشت خاک ، از جنوب به دهستان حومه زرند، از باختر به دهستان سیریز. موقعیت آن کوهستانی و سردسیر است . از 25آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده . جمعیت آن 1890 تن است . راه فرعی زرند - راور از این دهستان میگذرد، بقیه راه ها مالرو است .

(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8)."

فهرست آبادیهای دهستان طغرالجردبه نقل از منابع قدیم (قبل از دهستان شدن):

 

1 احمداباد 2 جعفراباد 3 زینل اباد 4 شاه جهان اباد 5 شریف اباد 6 مغیث اباد 7 نبی اباد 8 درسادگی 9 حجت اباد 10 دراب 11 درزردالو 12 ده احمدحاجی 13 دهنوبالا 14 رشک سفلی 15 رشگ علیا 16 طغرالجرد 17 عباس آباد1 18 کریم اباد 19 گمسار 20 دونگر 21 لک شور 22 درپورسین جدید 23 ده سیوبالا 24 ده سیوپائین 25 هشونی پائین 26 پابدانابالا 27 پابداناپائین 28 حسین ابادبالا 29 درپورسین قدیم 30 حسن اباد 31 چاه گزشت 32 رشید اباد 33 اب لیشو 34 شعبجره 35 محمداباد 36 باب عبدان هنجروئیه 37 خانمکان /جنت مکان 38 همت اباد 39 باغ پونه 40 باب ذکور 41 چاه حمزه 42 ده یزدی ها 43 احمدی 44 حسین آباد1 45 خرم اباد 46 رمضانی 47 ریزوئیه 48 سلطان اباد 49 کهنوج 50 اب نهروبالا 51 اب نهروپائین 52 باب بلوچی 53 بیدخواجه 54 چشمه پودنه ای 55 چشمه قلقلی 56 حسین آباد2 57 درچاه 58 درزرد 59 درزنگلان 60 ده کرو 61 درگاوان 62 ده اقاخان 63 رشک وسطی 64 رودشور 65 سبتک 66 سعیداباد 67 سفیدار 68 سلمان شهر 69 عباس آباد2 70 باغ قدرت اباد 71 گزگونو 72 نجف اباد 73 هزارگز 74 درسنجدو 75 گودشیرو 76 دهنه گودو 77 تنگلو 78 رومور 79 هشونی بالا 80 ده حسین 81 چمایی 82 در هفت کوه 83 سنجدو

/ 0 نظر / 23 بازدید