زمستانی شدن طغرالجرد

دیشب اطلاع حاصل شد که باران دیروز و دیشب به زادگاهمان خودی نشان داده و صدای رودخانه خاموش شده اش را هر چند کم و کوتاه ، درآورده است. 

و همچنین دیشب برفی نیز بر پهنه زمین نشسته و جانی دوباره در کالبد از رمق افتاده ان دیار دمیده است . 

آیا با این باران درختان چند ساله بخش از خطرخشک و هیزم  شدن خواهند جست؟ 

به امید تداوم نزولات و برگشت برکات و دوستی ها و یک رنگی هاااا

/ 0 نظر / 35 بازدید