دهستان شدن طغرالجرد در تاریخ 18/5/1366

‌ایجاد و تشکیل تعداد 11 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان زرند تابع استان کرمان 18/5/1366

‌ایجاد و تشکیل تعداد 11 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان زرند تابع استان کرمان
1366.05.18 - .44564ت831 - 1366.10.12 - 1339
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 66.5.18 بنا به پیشنهاد شماره 3569.1.5.53 مورخ 66.4.29 وزارت کشور به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری مصوب تیر ماه سال 1362 مجلس شورای اسلامی، در اجرای ماده 3 قانون مزبور و تبصره‌های ذیل آن و ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون‌مذکور تصویب نمودند:
‌در شهرستان زرند تابع استان کرمان تعداد یازده دهستان شامل روستاها، مزراع ومکانها در محدوده جغرافیایی معین مطابق با کروکی و نقشه 1.250.000‌ضمیمه که ممهور به مهر دفتر هیأت وزیران است به شرح زیر ایجاد و تشکیل گردد.
1 - دهستان حتکن
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای حتکن مشتمل بر تعداد 102 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - اسفندزار، 2 - اکبرآباد، 3 - امروییه، 4 - ایوب‌آباد، 5 - باب گساو، 6 - باب گهر، 7 - باب گهر، 8 - باب ماکی، 9 - بورتیز، 10 - پلنگو، 11 - تزرج، 12 -‌تنگ دراز، 13 - تنگوییه، 14 - جنگوییه، 15 - حتکن، 16 - محسین‌آباد، 17 - حوربکنه، 18 - حیکان علیا، 19 - حیکان سفلی، 20 - درآب، 21 - ده‌قضای، 22 - ده میلان، 23 - ده نو، 24 - رود خویی، 25 - سرباغ، 26 - ده سرد، 27 - سردوان، 28 - سکوکان، 29 - سوسفید، 30 - سوناییه، 31 -‌سیلابخور سفلی، 32 - سیلابخور علیا، 33 - شورآباد، 34 - علی‌آباد، 35 - فرودس، 36 - قطروییه، 37 - کریکستان، 38 - کمرتنگ، 39 - کهنوج، 40 -‌گوگردو، 41 - گود نخودی، 42 - مدیون، 43 - معدن باب گهر، 44 - هنگر سفلی، 45 - هنگر علیا، 46 - انجیر در، 47 - باب سوختگان، 48 - باب‌ندان، 49- بندان، 50 - بند سعیدی، 51 - بندروییه علیا، 52 - بونوییه، 53 - بیدبندر، 54 - بید نصری، 55 - پاگدارو، 56 - چشمه سرگدار، 57 - خونک، 58 -‌دارخویین، 59 - درسنجدو، 60 - ده تک، 61 - زین‌آباد، 62 - سرتنگل، 63 - شهرسازی دره‌گر، 64 - گنوئیه، 65 - گود انار، 66 - گود بغل جنگل، 67 - گود‌تنگوییه، 68 - گود بید، 69 - گود گیجه، 70 - گودگردو، 71 - گورا
ن، 72 - لی‌لی بید، 73 - گیشوییه، 74 - ده چنارو، 75 - بین گوداسپیدار، 76 - ایوب‌آباد،77 - شاهمحمدی، 78 - ده حسن کوچک، 79 - گود فیروز، 80 - گوش دردایی، 81 - جک‌چک‌آباد، 82 - اسماعیل‌آباد، 83 - توفیق‌آباد، 84 - سنجدو، 85- گود النگو، 86 - گود سیب، 87 - کریکو علیا، 88 - کریکو سفلی، 89 - کلیکوییه، 90 - درگرسا، 91 - ترانگستان، 92 - گزانی بالا، 93 - گزانی پایین، 94 -‌خوشکاف، 95 - گبندو، 96 - گود بلغ جنگل، 97 - گود اسپیدار، 98 - بن گود اسپیدار، 99 - محمدآباد، 100 - ینج جاری، 101 - هنگر، 102 - گود درکنج.
‌تذکار: نام روستاهای ردیف 26 و 58 و 73 دهستان فوق قبلاً سرختی، دارخونی، پشوییه بوده که بر اساس این تصویب‌نامه به ده سرد، دارخوئین، گیشوییه تغییر‌می‌یابد.
2 - دهستان جرجافک
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای جرجافت مشتمل بر 124 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آبباد، 2 - آبرون، 3 - آب شورو، 4 - اسپند، 5 - اناروییه، 6 - بابزوییه، 7 - بابندان، 8 - باسکوییه، 9 - بنستان، 10 - بیدوییه، 11 - تذرج، 12 -‌چاهکین، 13 - چکاب، 14 - حاجی‌آباد خرم، 15 - حجتیه، 16 - حسین‌آباد، 17 - حسین‌آباد، 18 - حسین‌آباد، 19 - محمدیه، 20 - دربادیان، 21 - درخیز،22 - درکرج، 23 - ده بالا حسن، 24 - ده پشتو، 25 - ده شیب، 26 - ده عابدینی، 27 - ده علی، 28 - ده میان، 29 - دهنو، 30 - ریزوییه، 31 - زارجستان،32 - رارکوییه، 33 - سعیدآباد، 34 - شیخ زاد، 35 - علی‌آباد، 36 - بهشت‌آباد، 37 - کرچکاب، 38 - کیشی، 39 - گنادیش، 40 - مزاروییه، 41 - مهدی‌آباد‌بابندان، 42 - ناچو، 43 - نمونوییه، 44 - هنگوییه، 45 - آب تکو، 46 - ابراهیم‌آباد، 47 - اسفند، 48 - اسفنوئیه، 49 - اکبرآباد، 50 - باب‌آب، 51 - باب‌بیدوییه، 52 - باب جودان، 53 - باب هنگروییه، 54 - بادمستان، 55 - بادیز، 56 - بناوند، 57 - بیدوییه، 58 - بیل‌آباد، 59 - بید حسینا، 60 - پتکوییه، 61 - ‌پیش‌کش بادیز، 62 - توکل‌آباد، 63 - تیتوبیشه، 64 - تن جنگوییه، 65 - جرجاف، 66 - چاهوییه، 67 - چناروییه، 68 - حاجی‌آباد، 69 - حسین‌آباد، 70 -‌حسین‌آباد، 71 - حسین‌آباد جد
ید، 72 - خویت، 73 - داورانوییه، 74 - ده‌الله قلی، 75 - دهزار چوب، 76 - ده سالار، 77 - ده جابر، 78 - ده شعیب، 79 -‌ده عباس، 80 - ده میان، 81 - ده میروییه، 82 - دهنو، 83 - دهنو، 84 - دهنو بناوند، 85 - ده یدالله، 86 - ده یعقوب، 87 - رحمت‌آباد، 88 - روشنو، 89 -‌سبلوییه، 90 - سربند، 91 - خرم‌آباد، 92 - سرآب، 93 - سرمور، 94 - ششگروییه، 95 - شهردان، 96 - تلوس‌آباد، 97 - عبدل‌آباد جدید، 98 - معزآباد، 99- علی‌آباد، 100 - علی‌آباد پیشکش، 101 - قلعه مومن، 102 - کریم‌آباد، 103 - کشکوییه، 104 - کهنوج، 105 - گوبندان، 106 - محمدآباد شورآب، 107 -‌مهدی‌آباد، 108 - ؟؟‌انموئیه، 109 - هرزنگ، 110 - هرمزآباد، 111 - هشتادان، 112 - هشتازیار، 113 - همت‌آباد، 114 - هتراف، 115 - منصورآباد، 116- ده نومحمد علیخان، 117 - اسدآباد، 118 - محمدآباد گو چیل، 119 - دهنو حداد، 120 - باب تنگل، 121 - محمدآباد، 122 - دهنو، 123 - محمدآباد،124 - حسین‌آباد
‌تذکار: نام روستاهای ردیف 19، 36 و 69 و 77 و 91 و 92 و 98 دهستان فوق به ترتیب قبلاً حشیشی، فرح‌آباد، شاه‌آباد، ده سرتیپ، سرحوتی، عزیزآباد‌احمدخان بوده است که بر اساس این تصویب‌نامه به محمدیه، بهشت‌آباد، حسین‌آباد، ده جابر، خرآباد، سرآب، مقره‌آباد تغیی می‌یابد.
3 - دهستان دشت خاک
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای دشت خاک مشتمل بر 137 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آبخیزوییه، 2 - اکبرآباد، 3 - البسوییه، 4 - باب دوری، 5 - باب هوتک، 6 - برده، 7 - بزار چوییه، 8 - بشروییه، 9 - بگشتوییه، 10 - بنان بالا، 11 - بنان‌پایین، 12 - بیدکج، 13 - بید گرم، 14 - بیدوییه، 15 - پتکوه، 16 - بیوال دشتی، 17 - تلمبه احمدی بالا، 18 - تلمبه اسلامی، 19 - تلمبه بلوچها، 20 -‌تلمبه پرده، 21 - تلمبه تی‌تو، 22 - تلمبه چهل تایی، 23 - تلمبه حاجی‌آباد، 24 - تلمبه حجت‌آباد، 25 - تلمبه دق‌احمدی سربنان، 26 - تلمبه عباس‌آباد، 27- تلمبه سرسیاه، 28 - تلمبه سید موسی، 29 - تلمبه علی‌آباد، 30 - تلمبه کربلایی فرج‌الله، 31 - تلمبه گودریک، 32 - تلمبه وهاب، 33 - تلمبه همت‌آباد،34 - ته سوخته، 35 - تیت بید، 36 - تی‌تو، 37 - چاه خمروت، 38 - چشمه تراوا، 39 - چشمه سفید، 40 - چشمه منصوریه، 41 - حسین‌آباد، 42 -‌حسین‌آباد، 43 - حسین‌آباد، 44 - خمرود، 45 - دشت خاک، 46 - ده بابو، 47 - ده پیرعلی، 48 - ده جلال، 49 - ده چنار، 50 - ده حسن کوچک، 51 - ده‌خداداد، 52 - ده زنگو، 53 - ده شمری، 54 - ده کربلایی محمد نواب، 55 - ده می‌می، 56 - ده می‌می، 57 - ده محمدرجب، 58 - دهنو، 59 - دهنو سفلی،60 - دهنو علیا، 61 - دهنو محمدغلامرضا، 6
2 - دهنوی محمد مأمن، 63 - زهد سفلی، 64 - زهد علیا، 65 - سرخ بید سفلی، 66 - سرآسیاب، 67 -‌ عباس‌آباد، 68 - علی‌آباد، 69 - کاشکونت روییه، 70 - کاشکوییه، 71 - کریکو سفلی، 72 - کریکو علیا، 73 - کریکو وسطی، 74 - کوثر، 75 - گردونوییه،76 - گل نوت، 77 - گلی‌آباد، 78 - گلی تابه، 79 - گلبوییه، 80 - گوده لطفی، 81 - گودچیل، 82 - گودزارچوییه، 83 - گود گرموییه، 84 - گود گز، 85 -‌گودوییه میرزاعلی، 86 - گوراب جمعه، 87 - گوراب شیخ‌الرییس، 88 - گونوییه، 89 - گبرآباد، 90 - محمدآباد، 91 - موروثی، 92 - تنگ انجیروییه، 93 -‌جعفربیک، 94 - حسین‌آباد، 95 - درنیرون، 96 - ده آهنگر، 97 - ده زوییه، 98 - ده علیرضا، 99 - علی‌آباد، 100 - باب بلوچی، 101 - باب عبدان، 102 -‌تنگل‌چنار، 103 - چشمه پودنه‌ای، 104 - چشمه قلقلی، 105 - حجت‌آباد، 106 - حسین‌آباد، 107 - حسین‌آباد، 108 - جنت مکان، 109 - دنگر، 110 -‌ده سید، 111 - دهنو، 112 - رشک سفلی، 113 - رشک علیا، 114 - رشک وظی، 115 - رودشور، 116 - سبتک، 117 - سیدآباد، 118 - عباس‌آباد، 119- کریم‌آباد، 120 - نجف‌آباد، 121 - هزارگز، 122 - همت‌آباد، 123 - سیخوروییه، 124 - سنگ شکن، 125 - سرخ بید علیا، 126 -
دهنو حسین اصغر، 127- عباس‌آباد، 128 - معدن باب بیدنان جنوبی، 129 - شرکت راهسازی ، 130 - گوراب گنجی، 131 - عباس‌آباد، 132 - زارچوییه، 133 - محمدآباد شور،134 - شمس‌آباد، 135 - محمدآباد، 136 - تلمبه رسال، 137 - کربلایی محمد.
‌تذکار: نام روستاهای ردیف 108 و 110 دهستان فوق به ترتیب قبلاً خایکان، ده آقاجان بوده است که بر اساس این تصویب‌نامه به جنت مکان، ده سید تغییر‌می‌یابد.
4 - دهستان سیریز
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای سیریز مشتمل بر 31 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - اسلام‌آباد انقلاب، 2 - اکبرآباد، 3 - اکبرآباد همسیج، 4 - ایستگاه راه‌آهن سیریز، 5 - بستان‌آباد، 6 - تلمبه اصغر ایرانی، 7 - تلمبه امراللهی، 8 - تلمبه‌محمود، 9 - تلبمه همت‌آباد، 10 - تلمبه همت‌آباد، 11 - تلمبه یدالله دانا، 12 - جوادیه، 13 - چاه بنه، 14 - ده بالا سیریز، 15 - ده خواجه، 16 -‌دهنوسنک، 17 - دهنوسیریز، 18 - رحمت‌آباد سنک، 19 - رحمت‌آباد سیریز، 20 - سنک، 21 - سیریز، 22 - عباس‌آباد، 23 - فتح‌آباد، 24 - فچکوییه، 25- گلستان، 26 - محمودآباد، 27 - موروییه، 28 - همسیج، 29 - همکار، 30 - ایستگاه راه‌آهن گل زرد، 31 - تلمبه ایرج.
5 - دهستان اسلام‌آباد
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای اسلام‌آباد مشتمل بر 35 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آبدوییه سفلی، 2 - آبدوییه علیا، 3 - ابراهیم‌آباد، 4 - احمدآباد، 5 - اکبرآباد، 6 - باب تنگل سفلی، 7 - باب تنگل علیا، 8 - باداموییه، 9 - مهدی‌آباد علیا،10 - خانوک، 11 - خرم‌آباد، 12 - داربیدخون، 13 - داهوییه، 14 - درآدمی، 15 - درجم، 16 - دهنو، 17 - دهنو شفیع، 18 - زغالشویی ریگ‌آباد، 19 -‌اسلام‌آباد، 20 - شهرسازی چناروییه، 21 - شهرسازی اسلام‌آباد، 22 - عفت‌آباد، 23 - علی‌آباد مهدویان، 24 - کوه نور، 25 - گلیکون، 26 - گودبازی دی، 27- گود درحمام، 28 - محمدآباد، 29 - محمدعلی‌آباد، 30 - معدن زغال سنگ، 31 - مهدی‌آباد سفلی، 32 - حمیدیه، 33 - زغالشویی بابنیزو، 34 - معدن گچ،35 - شادولی
‌تذکار: نام روستاهای ردیف 19 و 24 و 32 دهستان فوق قبلاً ریگ‌آباد، کوه حونو، ملک‌آباد بوده که بر اساس این تصویبنامه اسلام‌آباد، کوه نور، حمیدیه تغییر‌می‌یابد.
6 - دهستان طغرالجرد
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای طغرالجرد مشتمل بر 61 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - اصافیل سفلی، 2 - اصافیل علیا، 3 - الله شیخ سفلی، 4 - الله شیخ علیا، 5 - باب سادگی، 6 - باب خوبان، 7 - بیده خواجه، 8 - درآب، 9 - درپوستین،10 - درچاه، 11 - دررزد، 12 - درزنگلان، 13 - درگرو، 14 - ده زرد آلو، 15 - سفیدار، 16 - سیدخواجه، 17 - شمس‌آباد، 18 - قائم‌شهر، 19 - عباس‌آباد،20 - قدرت‌آباد، 21 - کاظم‌آباد، 22 - کمسار، 23 - کیان‌شهر، 24 - گزگونو، 25 - معدن گچ، 26 - هشرنی، 27 - هنجروییه، 28 - احمدآباد، 29 - احمدی،30 - جعفرآباد، 31 - خرم‌آباد، 32 - خیرآباد، 33 - رمضانی، 34 - ریوییه، 35 - زینل‌آباد، 36 - امام‌آباد، 37 - سیت‌آباد، 38 - شعبجره، 39 - شریف‌آباد، 40- کهنوج، 41 - گیوران، 42 - محمدآباد، 43 - نبی‌آباد، 44 - باب پودنه، 45 - باب ذکور، 46 - باغ درمورین، 47 - چاه خره، 48 - حاجی‌آباد، 49 - ده یزدیها،50 - معدن تلخ کوه، 51 - هورکی، 52 - طغرالجرد، 53 - آب نهرو بالا، 54 - آب نهرو پایین، 55 - حسین‌آباد، 56 - ده احمد حاجی، 57 - سلمان‌شهر، 58 -‌معدن زغال سنگ، 59 - موتورآبرسانی شعبجره، 60 - حسین‌آباد، 61 - شاد جهان‌آباد
‌تذکار، نام روستاهای ردیف 6 و 18 و 36 دهستان فوق قبلاً باب گوان، شهرک پابدانا، سلطان‌آباد بوده که بر اساس این تصویب‌نامه به باب خوبان و قائم‌شهر و‌امام‌آباد تغییر می‌یابد.
7 - دهستان سربنان
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای احمدی مشتمل بر 78 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آبریگو، 2 - احمدی، 3 - ده بالا، 4 - ده پایین، 5 - باب بیدو، 6 - باب تنگل قدمگاه، 7 - باب چناروییه، 8 - باب شکون، 9 - باب کودیان، 10 -‌باندروییه، 11 - برقوییه، 12 - بند اصغر، 13 - بند برجی، 14 - بندروییه سفلی، 15 - بن شوری، 16 - بیدحسین، 17 - پاگدار، 18 - تلمبه سرخ بید، 19 -‌تیتو، 20 - جنگلو، 21 - جوزوییه، 22 - چشمه ساردو، 23 - چشمه کندر، 24 - چشمه یحیی، 25 - ختم، 26 - در آستانه ، 27 - درچیریون، 28 -‌درخوشاب، 29 - درسیخان، 30 - درکرتو، 31 - درگزیان، 32 - ده شیخ، 33 - دهنوییه، 34 - زنگوییه پایین، 35 - زنگوییه علیا، 36 - سنبوییه، 37 -‌سراپرده، 38 - سرخ بید، 39 - سرزه علیا، 40 - سرزه سفلی، 41 - سرزه وسطی، 42 - شاهرخ‌آباد، 43 - شوراب کهنوج، 44 - عیسی‌آباد، 45 - غیاث‌آباد،46 - فتح‌آباد، 47 - قنات‌البشر، 48 - کریکو، 49 - کهنوج، 50 - کیش‌باب شکون، 51 - گرمارز، 52 - گل بانک، 53 - گنج‌آباد، 54 - هاشم‌آباد، 55 - گودباقر،56 - گودرینه، 57 - گودر در پهن بالا، 58 - گود در پهن پایین، 59 - گودکمان، 60 - مهروییه، 61 - محمودآباد، 62 - ناصرآباد ملک، 63 - شهرک طالقانی،64 - شمس‌آباد، 65 - سعادت‌آباد، 66 - پتکوییه، 67 - حسین‌آب
اد، 68 - گی تابه، 69 - تنگ انجیر، 70 - گودریگ، 71 - ده علی‌رضا، 72 - ده زوییه، 73 -‌ده آهنگر، 74 - بند زاروییه، 75 - دهنو گود دربند، 76 - باب حوریان، 77 - گود بیدو، 78 - عباس‌آباد.
‌تذکار: نام روستاهای ردیف 3 و 4 و 54 و 65 و 76 دهستان فوق به ترتیب قبلاً احمقان بالا، احمقان پایین، گنجشکوییه، گیسک - عشق‌آباد، درب‌نریان بوده که‌بر اساس این تصویب‌نامه به ده بالا و ده پایین - هاشم‌آباد - شهرک طالقانی - سعادت‌آباد - باب حوریان تغییر می‌یابد.
8 - دهستان یزدان‌آباد
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای ده فیاض مشتمل بر تعداد 59 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - اکبرآباد یزدان‌آباد، 2 - ایستگاه راه‌آهن جلال‌آباد، 3 - بهجت‌آباد، 4 - بیل‌آباد، 5 - نورآباد، 6 - تلمبه محمدآباد، 7 - تلمبه ملتی تلخاکی، 8 - توکل‌آباد، 9 -‌جلال‌آباد، 10 - حجت‌آباد، 11 - حسین‌آباد، 12 - حصن‌آباد بالا، 13 - حصن‌آباد پایین، 14 - خالق‌آباد، 15 - خسروآباد، 16 - ده فیضا، 17 - دهنو همت‌آباد،18 - رحمت‌آباد، 19 - رضاآباد، 20 - سعیدآباد، 21 - سلسبیل، 22 - شاهرخ‌آباد، 23 - امام‌آباد، 24 - طاهرآباد، 25 - عباس‌آباد علیا، 26 - علی‌آباد، 27 -‌علی‌آباد سفلی، 28 - صادق‌آباد، 29 - فتح‌آباد شور، 30 - فیض‌آباد، 31 - کهنوج، 32 - محمدآباد گلشن، 33 - مزرعه استاد محمدحسین، 34 - یزدان‌آباد، 35- نعیم‌آباد، 36 - نوش‌آباد، 37 - تلمبه ملتی فتح‌آباد، 38 - چاه غلامعلی، 39 - شریف‌آباد، 40 - فتح‌آباد، 41 - فقیرآباد، 42 - ناصریه، 43 - تلمبه قادرآباد‌هنکوییه، 44 - آسیاب محمدی، 45 - آسیاب برج، 46 - محمدآباد یزدان‌آباد، 47 - تلمبه بحرینی، 48 - تلمبه ایزدی پشت تل، 49 - تلمبه طباطبایی، 50 -‌تلمبه فضل‌اله خان، 51 - تلمبه نظریان، 52 - تلمبه کویر، 53 - باقرآباد، 54 - سلمان‌آباد، 55 - ده چنار، 56 - عباس‌آباد، 57 - تلمبه نظریان کو
ثر، 58 - تلمبه‌عیسی، 59 - تلمبه احمدیه.
‌تذکار: نام روستای ردیف 59 دهستان فوق قبلاً تلمبه احمدخان بوده که بر اساس این تصویب‌نامه به تلمبه احمدیه تغییر می‌یابد.
9 - دهستان محمدآباد
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای محمدآباد مشتمل بر 21 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - الله‌آباد، 2 - تقی‌آباد، 3 - تلمبه ارباب علی، 4 - حسین‌آباد آخوند، 5 - خیرآباد، 6 - دولت‌آباد، 7 - ده شیخ، 8 - کریم‌آباد، 9 - محمدآباد، 10 - همت‌آباد،11 - واسط، 12 - ده ایرج، 13 - روح‌آباد، 14 - اسماعیل‌آباد، 15 - حسن‌آباد، 16 - مهدی‌آباد شور، 17 - تلمبه عباس یزدانی، 18 - تلمبه رودخانه‌ای، 19 -‌تلمبه ملتی محمدآباد، 20 - علی‌آباد شور، 21 - حسین‌آباد.
‌تذکار: نام روستای ردیف 13 دهستان فوق قبلاً شاه‌جهان‌آباد بوده که بر اساس این تصویب‌نامه به روح‌آباد تغییر می‌یابد.
10 - دهستان حور
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای جور مشتمل بر 201 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آب‌شنگان، 2 - آب کریک، 3 - آسیاب پنج، 4 - آسیاب چهار، 5 - آسیاب شش، 6 - آسیاب هشت، 7 - آسیاب‌هفت، 8 - احمدآباد، 9 - استاج، 10 -‌اسدآباد، 11 - اسکابوییه، 12 - اسلام‌آباد، 13 - اسماعیل‌آباد، 14 - افراد، 15 - اسماعیل‌آباد، 16 - اکبرآباد، 17 - اکبرآباد، 18 - الله‌آباد، 19 - امیرآباد، 20 -‌باب نزوان، 21 - باغ پهن، 22 - باغ سیاه، 23 - باقرآباد، 24 - بندر، 25 - بیدان خواجه، 26 - بیدبر، 27 - بیدکوه، 28 - بیموری، 29 - پاچینو، 30 -‌ پسندوئیه، 31 - فاطمیه، 32 - تره‌چی، 33 - توتوشت، 34 - تیتو بالا، 35 - جور، 36 - چشمه ده گریگ، 37 - چشمه محمدی، 38 - حسن‌آباد، 39 -‌حسن‌آباد، 40 - حسن‌آباد، 41 - حسین‌آباد، 42 - حسین‌آباد، 43 - حسین‌آباد، 44 - حسین‌آباد، 45 - حسین‌آباد، 46 - حسین‌آباد، 47 - دارستان، 48 -‌درآب، 49 - درآب، 50 - درتیتو، 51 - درجزی، 52 - درچنار، 53 - درخم، 54 - درشور علیا، 55 - درکسک، 56 - درمورین، 57 - درنگوییه، 58 - درهود،59 - دولت‌آباد، 60 - ده‌آقا رضا، 61 - ده ایاز، 62 - ده بالا، 63 - ده بالا، 64 - ده پاپو، 65 - ده پشتو، 66 - ده تقی، 67 - ده جوری، 68 - ده چشمه، 69 -‌ده حامی چنار، 70 - ده خواجه، 71 - ده سا
لار، 72 - ده سیدآقا، 73 - ده سیدا، 74 - ده سید باقر، 75 - ده شاخی، 76 - ده شیب، 77 - ده شیخ، 78 - ده‌عبدالرحیم، 79 - ده قربانعلی، 80 - ده کریگ، 81 - دهنو امامزاده، 82 - توکل‌آباد، 83 - ده نوروز، 84 - دهنو شیخ، 85 - دهنو قلندر، 86 - اسدآباد، 87 -‌رحمت‌آباد، 88 - رحمت‌آباد، 89 - رشیدآباد، 90 - رشیدآباد، 91 - رودکرد، 92 - ریگ‌آباد، 93 - زردوییه، 94 - زندگانی، 95 - ده اصغر، 96 - ساوند، 97 -‌سبلوییه، 98 - سلیمان‌آباد، 99 - سیدآباد، 100 - شورک سفلی، 101 - شورک علیا، 102 - شورک وسطی، 103 - عباس‌آباد، 104 - عباس‌آباد، 105 -‌عبدالله‌آباد، 106 - علی‌آباد، 107 - فرودسیه، 108 - فیروزآباد، 109 - کراتگاه، 110 - کتیشور، 111 - کموتر، 112 - کموخشک، 113 - گازکهن، 114 -‌گردوکج، 115 - گزیان، 116 - گزدون، 117 - گنداب، 118 - گود باریکه، 119 - گودبیسوخته، 120 - گود خمرو، 121 - گود شورو، 122 - گورکاکولی،123 - گیتری، 124 - مزرعه آخوندی، 125 - مزرعه امیرآباد، 126 - مزرعه باقرآباد، 127 - مزرعه جنگل سنجدوییه، 128 - مزرعه حسین‌آباد، 129 - مزرعه‌ده غفار، 130 - مزرعه گنبدسنگی، 131 - معدن بگین، 132 - مهدی‌آباد، 133 - مهدی‌آباد، 134 - مهدی‌آ
باد، 135 - نجف‌آباد سفلی، 136 - نجگویه، 137- واسط، 138 - هادی‌آباد، 139 - همکار، 140 - یزدان‌آباد، 141 - یوسف‌آباد، 142 - باب زردآلو، 143 - باغ درولی، 144 - درخشکی، 145 - دهنه دودر،146 - پشته تل، 147 - معدن همکار، 148 - حجت‌آباد، 149 - معدن جور، 150 - خونوییه، 151 - نظام‌آباد، 152 - سبلا، 153 - اسفیداران، 154 - ‌بهجت‌آباد، 155 - بیدان پنج، 156 - اکبرآباد، 157 - دهنوار دوییه، 158 - گودآبی، 159 - گودراه، 160 - کوهبنان کهن، 161 - دهنوییه کهن، 162 - معدن‌کوه قلعه، 163 - علی‌آباد، 164 - محمدآباد، 165 - حسین‌آباد کوهبنان، 166 - علی حسینا، 167 - ده بالا، 168 - خرم‌آباد، 169 - بیدوییه، 170 - سندوییه،171 - همت‌آباد، 172 - ده ولایت، 173 - چره‌یز، 174 - رضوان، 175 - عزیزآباد، 176 - کوثرریز، 177 - فرودسیه، 178 - آخونوییه، 179 - جرجرو، 180- چشمه خیری، 181 - حسین‌آباد، 182 - خرم‌آباد، 183 - درندیو، 184 - ده کنار، 185 - ده میان، 186 - دهنو حاجی‌آباد، 187 - دهنوعلی، 188 - رتک،189 - زنگی‌آباد، 190 - زیدی، 191 - شکرآباد، 192 - شهرآباد، 193 - عباس‌آباد، 194 - فتح‌آباد، 195 - قریه علی، 196 - گازروییه، 197 - گراکوییه، 198- مزرعه د
ه معین، 199 - مزرعه شوروییه، 200 - مگسو، 201 - مهدی‌آباد.
‌تذکار: نام روستاهای ردیف 31 و 82 و 95 و 98 دهستان فوق قبلاً ده پوره لحر - دهنوخان - زه گاو - سلطان‌آباد بوده که بر اساس این تصویب‌نامه به فاطمه،‌توکل‌آباد، ده اصغر و سلیمان‌آباد تغییر می‌یابد.
11 - دهستان وحدت
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای بهاء‌آباد مشتمل بر 53 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - مختارآباد، 2 - آستانه، 3 - آسیاب انجیر، 4 - آسیاب پانزدهم، 5 - آسیاب چهاردهم، 6 - آسیاب دوازدهم، 7 - آسیاب دهم، 8 - آسیاب سیزدهم، 9 -‌آسیاب نهم، 10 - آسیاب هشتم، 11 - آسیاب هفتم، 12 - آسیاب یازدهم
13 - احمدآباد، 14 - ارجمندیه، 15 - بهاء‌آباد، 16 - بهارستان، 17 - بهرام‌آباد، 18 - مطهرآباد، 19 - تلمبه رستمی، 20 - تلمبه علی‌آباد، 21 - تلمبه‌قدرت‌آباد، 22 - خداآفرین، 23 - ده‌آقایی، 24 - ده رضوان، 25 - رحمت‌آباد، 26 - معدن سنگ، 27 - ثمره کوه، 28 - ده احمد، 29 - گتکوییه، 30 - اکبرآباد،31 - گودو، 32 - گیرمون، 33 - جامکون، 34 - گروییه، 35 - زرخیز، 36 - سرباغ علیا، 37 - تلبمه احمدآباد، 38 - سنجدو، 39 - عباس‌آباد، 40 -‌عبدل‌آباد، 41 - عزیزآباد، 42 - علی‌آباد، 43 - فتح‌آباد، 44 - فیروزآباد، 45 - گچساران، 46 - نیسان، 47 - ابراهیم‌آباد، 48 - کارگاه قیرپزی ذغال سنگ، 49 -‌تلمبه فتح‌آباد، 50 - تلمبه اصفهانی، 51 - منبع‌آب ذغالشویی، 52 - تلمبه مختار حسن جانی، 53 - شاهرمزد.
‌تذکار: نام روستاهای ردیف 1 و 13 و 18 و 45 دهستان فوق قبلاً آب پنگوییه - احمدآباد - دیلمقانی - تاج‌آباد - کتفارو بوده که بر اساس این تصویب‌نامه به‌مختارآباد - احمدآباد - مطهرآباد - گچساران تغییر می‌یابد.
‌تبصره 1:
‌هرگونه روستا، مزرعه و مکان که قبلاً در تابعیت این شهرستان بوده و در فهرست نقاط واقع در دهستانهای تابعه و کروکی‌های مربوطه منظور نشده مادامی که‌دهستان‌بندی در شهرستانهای همجوار به اجرا در نیامده همچنان از لحاظ نظام اداری در تابعیت دهستان مربوطه در این شهرستان باقی خواهد بود.
‌تبصره 2:
‌وزارت کشور موظف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستانهای همجوار با شهرستانهای دیگر در اولین فرصت فراهم نماید.
‌تبصره 3:
‌با تصویب محدوده دهستانهای واقع در این شهرستان چنانچه روستا، مزرعه و مکان دیگری به جز فهرست اسامی نقاط مندرج در نقشه کروکی ضمیمه و در‌محدوده آن ملاحظه شود یا در آینده بوجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوطه خواهد بود.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر

منبع : http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=35970FFA-9625-4A30-8F4E-A834986CB313

/ 1 نظر / 30 بازدید