طغرالجرد

زادگاه ما

- در آستانه 14 خرداد سالگرد رحلت بنیانگزار جمهوری اسلامی ایران مطابق سنوات گذشته یاد واره شهدای بخش برگزار میشود٠

- معابر وکوچه های بعضی از روستاها از جمله روستای خانمکان در حال بهسازی وآسفالت می باشد٠